Rezerwuj

Regulamin obiektu

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rezerwacji i zasadami panującymi w naszym obiekcie. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku.

Regulamin dotyczy Panoramy Premium, zwanej w dalszej części Obiektem.
Właścicielem Obiektu jest Spółka Malina z o.o,  NIP 7361724993 , REGON 367467216, ul. Salamandra 12, 34-511 Kościelisko.
Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.
Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

I Informacje podstawowe:

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, a także zapoznaniem się i akceptacją Polityki ochrony danych osobowych.
   
 2. Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.
   
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
   
 4. Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
   
 5. Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
   
 6. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji Obiektu. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
   
 7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Obiekcie i jego otoczeniu otwartego ognia, a w pokojach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
   
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Obiektu.
   
 9. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia pokoju ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zasiedlaniu pokoju. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
   
 10. Goście zobowiązani są w szczególności do:
  1. utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w pomieszczeniach Obiektu oraz w jego otoczeniu;
  2. korzystania z urządzeń Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
    
 11. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do domku regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Obiekt ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
   
 12. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru pokoju przez pracownika Obiektu.
   
 13. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 i kończy o godz. 11:00.
   
 14. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
   
 15. Niestawienie się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu w Obiekcie do godz 20.00, jeżeli wcześniej nie powiadomił właściciela o późniejszym przyjeździe - jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu.
   
 16. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00.
   
 17. Użytkownicy pokoi mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.
   
 18. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie Obiektu w godzinach od 7:00 do 22:00.
   
 19. Przebywanie osób niezameldowanych, na  terenie obiektów po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki hotelowej z cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej Obiektu.
   
 20. Obiekt nie akceptuje pobytu ze zwierzętami.
   
 21. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.
   
 22. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.
   

II Opłaty:

 1. Opłatę za cały okres deklarowanego pobytu należy uregulować jednorazowo w dniu przyjazdu i nie podlega ona zwrotowi w przypadku wcześniejszego wyjazdu.
   
 2. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych a przekazywanej na konto Gminy oraz innych opłat dodatkowych.
   
 3. Należność za pobyt oraz opłata miejscowa w wysokości 1,5 zł/osoba/noc jest pobierana w dniu przyjazdu.
   
 4. Dziecko do lat 3 (jedno na dwoje dorosłych), nie ponosi żadnych opłat za pobyt, jeśli śpi na obecnym łóżku. Nie ma możliwości dostawienia dodatkowych łóżek w pokoju.
   
 5. Obiekt akceptuje karty płatnicze oraz płatność gotówką.
   

III Zadatek:

 1. Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku.
   
 2. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
   
 3. W przypadku oferty standardowej, Rezerwujący zostanie z tytułu zadatku obciążony przedpłatą stanowiącą 50% całkowitej ceny rezerwacji.
   
 4. W przypadku oferty bezzwrotnej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku przedpłatą w wysokości całkowitej wartości rezerwacji w dowolnym momencie.
   
 5. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
   

IV Rezygnacja:

 1. W przypadku oferty standardowej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w terminie do 30 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a Obiekt nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami.
   
 2. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji po terminie wymienionym w pkt. 1 lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w Obiekcie, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 % wartości całej rezerwacji.
   
 3. W przypadku oferty bezzwrotnej Rezerwujący zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w dowolnym momencie.
   
 4. Niewykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją nie uprawnia do zwrotu dokonanej płatności.

 

V Rezerwacje online:

 1. Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę http://www.panoramapremium.pl
   
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 50 % wartości całej rezerwacji w ciągu jednej godziny od dokonania rezerwacji.
   
 3. Dokonanie płatności odbywa się poprzez system płatności PayU, udostępniony w panelu rezerwacji.
   
 4. Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach. Zasady te określone zostały w rozdziałach IV i VI niniejszego regulaminu.
   

VI Postępowanie reklamacyjne:

 1. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt.
   
 2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: biuro@panoramapremium.pl w  terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Obiekcie lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
   
 3. Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
   

VII Informacje dodatkowe:

 1. Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking. Parkować należy w miejscach do tego wyznaczonych. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.
   
 2. Na terenie całego obiektu dostępny jest bezpłatny Internet WiFi.
   
 3. Do Państwa dyspozycji oddajemy: sprzęt do grillowania
   
 4. Uprzejmie prosimy o telefoniczne potwierdzenie godziny przyjazdu

RODO

REZERWUJ ONLINE

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...